Når du kjøper en av treningstilbudene hos Sporty Trening AS, godtar du samtidig gjeldende treningsvilkår. Vi anbefaler alle kunder å gjøre seg kjent med vilkårene.

TRENINGSVILKÅR gjeldende for trening hos Sporty Trening AS fra 01.01.2017


1.RETTIGHETER OG PLIKTER SOM KUNDE HOS SPORTY TRENING AS

Sporty Trening

 • tilrettelegger for fysisk aktivitet, slik at det gir best mulig utbytte for kunden.
 • kan med forvarsel endre på timeplan og tilbud i samsvar med kundens etterspørsel, i forbindelse med helligdager, ferier og lignende forhold.
 • tar avstand fra all bruk av ulovlige dopingmidler, og forventer at kundene gjør det samme. Enhver overtredelse vil bli politianmeldt.
 • fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader som oppstår under trening, eller ved opphold i Sporty Trening sine lokaler, herunder tap og skader av klær og eiendeler, med mindre Sporty Trening har opptrådt uaktsomt.


Kunden

 • er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av tilbudet.
 • tar avstand fra all bruk av ulovlige dopingmidler. Enhver overtredelse vil bli politianmeldt.
 • plikter å betale utsendt faktura innen forfall.
 • plikter til en hver tid å følge de anvisninger og regler som Sporty Trening og firmaets representanter gir.
 • plikter å oppdatere adresse, navneendringer, mailadresse og telefonnummer ved flytting / endring.
 • må være over 13 år for å benytte seg av treningstilbudet. Fra en er 13-15 år må en trene sammen med en foresatt eller etter avtale med foresatt og Sporty Trening, og kun på gruppetrening. Enkelte timer har 16 års aldersgrense. Kunder under 18 år må ha foresattes underskrift for å kjøpe trening.
 • plikter å ha med medlemskort og klippekort på alle treningstimene,og uoppfordret vise dette til instruktør FØR timen starter.
 • har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato. Ubrukte klipp blir refundert.
 • kunden plikter å melde seg på timen, og evt melde seg av senest 1 time før aktiviteten starter, for å gi andre kunder mulighet til å delta. På- og avmelding gjøres via www.sportytrening.no/booking.


2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

 • Ved kjøp av medlemskap, løper kundeforholdet til kunden selv leverer skriftlig oppsigelse. Faktura for medlemskap sendes ut kvartalsvis, og kunden binder seg til medlemskapet det kvartalet man er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. En eventuell oppsigelse for kommende kvartal må foreligge innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.
 • Klippekort er gyldig f.o.m. dato for første klipp.
 • Gyldighetstiden på klippekort 10 og 20 klipp er 6 mnd. Klippekort og PT-timer er personlige.
 • Ved sykdom, utstasjonering i jobb/studier eller graviditet, hvor man en periode ikke kan trene (minimum 1 mnd, max 6 mnd), kan klipp fra klippekort og PT overføres til andre personer, gyldighetstiden av klippekortet kan forlenges, og medlemskap kan fryses. Det kreves dokumentasjon som legeerklæring, flyttemelding og erklæring om studieplass/ ansettelsesbevis. Du kan fryse inntil 6 mnd. Etter 6 mnd må evt ny dokumentasjon fremvises. Medlemskapet starter automatisk opp igjen etter 6 mnd om du ikke har bedt om forlengelse. Max frysperiode inkl. forlengelser er 12 mnd, og evt. tilgode-beløp bortfaller etter dette hvis ikke medlemskapet settes aktivt igjen. Ønsker du å starte opp treningen før 6 mnd har gått, gi beskjed til Sporty Trening.


3. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALEN

 • Kontraktsbetingelsene kan med forvarsel endres, ved for eksempel endring av treningstilbud og betalingsløsninger.  Endringer kunngjøres på Sporty Trening sine nettsider.
 • Det henvises til firmaet hjemmeside, www.sportytrening.no, for oversikt over de til en hver tid gjeldende priser og treningstilbud, og eventuelt andre tjenester.


4. PERSONOPPLYSNINGER og INFORMASJONSKANAL

 • Sporty Trening samler inn nødvendig kundedata i den grad som er nødvendig, for å opprette et kundeforhold, og gi kunden best mulig service i henhold til personvernopplysningsloven.
 • Utlevering av opplysninger til utenforstående, kan ikke skje uten kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller ledd i forsikringskrav og regnskapsbehandling.
 • Informasjon fra Sporty Trening blir hovedsakelig kommunisert via facebook, e-post og SMS. Disse informasjonskanalene blir også brukt til å sende ut markedsføringsinformasjon (MF). Kunder som ønsker å reservere seg mot MF, kan ta kontakt med Sporty Trening.


5. BINDING OG OPPSIGELSER

 • Ved kjøp av klippekort, binder kunden seg ikke opp i forhold til Sporty Trening, utover det til enhver tid gjeldende klippekortet. Kundeforholdet opprettholdes ved at kunden kjøper nytt klippekort når det foregående kortet er brukt opp. Det er kundens eget ansvar å bruke opp klippene på kortet før gyldighetstiden på kortet går ut. Sporty Trening refunderer ikke klipp som står ubrukt etter at kortets gyldighetstid er gått ut.
 • Ved kjøp av medlemskap binder kunden seg til medlemskapet det kvartalet man er i/ har betalt for, om ikke annet er avtalt på forhånd. Kunden kan betale for 1 år kontant, eller betale en fastsatt månedlig sum kvartalsvis via faktura (forskuddsvis). Avtalen sies opp skriftlig, innen den 10. i siste måned i inneværende kvartal.

6. TVIST
 • Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.